❃ SUPE DRY ❃Chi tiết sản phẩm

❃ ❃ SUPER DRY ❃ ❃  --> Super vip !

☆  𝐶ℎ𝑎̂́𝑡 𝑡ℎ𝑢𝑛 𝑙𝑜̂̃ 𝑘𝑖𝑚 𝑚𝑜̉𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑒̣ 𝑡ℎ𝑜𝑎́𝑛𝑔 𝑚𝑎́𝑡, 𝑡ℎ𝑎̂́𝑚 ℎ𝑢́𝑡 𝑚𝑜̂̀ ℎ𝑜̂𝑖 𝑐𝑢̛̣𝑐 𝑡𝑜̂́𝑡 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑡𝑖𝑒̂́𝑡 𝑛𝑜́𝑛𝑔 𝑛𝑢̛̣𝑐

☆  𝐿𝑜𝑔𝑜 𝑡𝑜 𝑏𝑎̉𝑛 𝐼𝑛 𝐿𝑢̣𝑎 𝑐ℎ𝑎̆́𝑐 𝑐ℎ𝑎̆́𝑛, 𝑏𝑎𝑜 𝑠𝑎̆́𝑐 𝑛𝑒́𝑡

☆  𝐹𝑜𝑟𝑚 𝑘𝑖̃ 𝑙𝑢̛𝑜̛̃𝑛𝑔, 𝑡𝑒𝑚 𝑡𝑎𝑔 𝑥𝑖̣𝑛 𝑥𝑜̀ 𝑐ℎ𝑢𝑎̂̉𝑛 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 

☆  4 𝑚𝑎̀𝑢 𝑑𝑒̂̃ 𝑚𝑎̣̆𝑐 𝑑𝑒̂̃ 𝑏𝑎́𝑛 


0 Bình luận
Danh mục sản phẩm